E-learningové moduly pro všeobecná gymnázia

PROJEKT SIPVZ - č. 1290P2006
doba realizace : 1.9.2006 - 29.12.2006
autor projektu : Mgr. Jiří Robenek
dokumentace [pdf]

ANOTACE


Selektivní typizace výukových témat přírodovědných a společenskovědních předmětů všeobecných gymnázií, jejich následná konverze do e-learningové online i offline formy
za účelem zefektivnění a zkvalitnění výuky včetně zvýšení účinnosti přípravy studentů
na přijímací zkoušky na vysoké školy. Témata budou zpracována v 6 komplementárních modulech navzájem datově prostupných s možností přenosu dat na bázi elektronické výuky,


TISKOVÁ ZPRÁVA


Tisková zpráva projektu: Cílem projektu bylo vytvoření otevřeného e-learningového modulárního systému s typizovanými výukovými tématy pro všeobecná gymnázia
s vazbou na státní maturity a přijímací zkoušky na vysoké školy. Témata jsou
zpracována v komplementárních modulech některých navzájem datově prostupných
s možností přenosu dat na bázi elektronické výuky, testu a uceleného kurzu v offlinové
i onlinové podobě. Dva samostatné moduly (videokonference, hodnocení a statistika)
pak odděleně měly řešit konečné zefektivnění vybraných výukových témat a vlastní
použití e-learningových metod. Téměř všechny předpokládané cíle se podařilo splnit,
pro samotnou náročnost a vzájemnou neprovázanost a uzavřenost aplikací doSystem
s Open Source aplikacemi se zatím nepodařilo dokončit modul hodnocení a statistiky. Největším úskalím se ukázalo vytvoření funkčního pracovního týmu učitelů různých
aprobací a jejich následná vzájemná spolupráce a kooperace. Výstupem projektu je
e-learningový modulární systém s typizovanými výukovými tématy pro všeobecná gymnázia.


ukázka části výstupů projektu

Test z fyziky

1) Jednotkou kapacitance je
a) farad
b) farad-1
c) ohm
d) henry
e) henry-1

2) Která z uvedených fyzikálních veličin je skalár?
a) tíha
b) tlak
c) okamžitá rychlost
d) intenzita elektrického pole
e) hybnost

3) Při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici má tento bod zrychlení
a) směrem do středu kružnice
b) směrem od středu kružnice
c) ve směru vektoru rychlosti
d) proti směru vektoru rychlosti
e) nulové

4) Inerciální vztažná soustava je soustava, která
a) není v gravitačním poli
b) je v gravitačním poli
c) se pohybuje se zrychlením
d) se nepohybuje se zrychlením
e) neobsahuje žádná tě lesa

5) Brownův pohyb je projevem
a) vliv u chemické vazby mezi částicemi
b) disociace látky na ionty
c) elektrosta tického působení mezi částicemi
d) uspořádaného pohybu částic
e) neuspořádaného pohybu částic

6) Práce vykonaná ideálním plynem je nulová při
a) izotermickém ději
b) izobarickém ději
c) izochorickém ději
d) adiabatickém ději
e) při žádném z dějů a) - d)

7) Tři rezistory o odporech R1=10 W; R2=20 W; R3=30 W jsou spojeny sériově (za sebou) a připojeny ke zdroji napětí. Kterým rezistorem teče největší proud?
a) R1
b) R2
c) R3
d) všemi stejný
e) nelze určit

8) Tři kondenzátory o kapacitách C 1=10 nF; C2=20 nF; C3=30 nF jsou spojeny sériově (za sebou) a připojeny ke zdroji napětí. Na kterém kondenzátoru je největší napětí?
a) C1
b) C2
c) C3
d) na všech stejné
e) nelze určit

9) Světelné vlnění charakterizují tři veličiny: vlnová délka, frekvence a rychlost. Jak se změní vlnová délka při přechodu světla ze vzduchu do vody?
a) zvětší se
b) zmenší se
c) nezmění se
d) nelze určit protože závisí na vodivosti
e) nelze určit protože závisí na úhlu dopadu

10) Ampérmetr
a) má velmi malý odpor a do obvodu se zapojuje sériově
d) má velmi velký odpor a do obvodu se zapojuje sériově
c) má velmi malý odpor a do obvodu se zapojuje paralelně
d) má velmi velký odpor a do obvodu se zapojuje paralelně

11) Vyberte řádek, na kterém jsou obory elektromagnetického záření seřazeny podle rostoucích vlnových délek:
a) radiové vlny; ultrafialové záření; infračervené záření; gama záření;
b) gama záření; infračervené záření; ultrafialové záření; radiové vlny;
c) radiové vlny; infračervené záření; ultrafialové záření; gama záření;
d) ultrafialové záření;infračervené záření; gama záření; radiové vlny;
e) gama záření; ultrafialové záření; infračervené záření; radiové vlny;

12) Mezi elektromagnetické záření patří
a) ultrazvuk
b) alfa záření
c) beta záření
d) gama záření
e) infrazvuk

13) Mezi planety zemského typu patří
a) Venuše
b) Jupiter
c) Uran
d) Neptun
e) Mlhovina v Andromedě M31

14) Výchylka harmonicky kmitajícího hmotného bodu je popsána rovnicí y=3.sin(2t+4). Frekvence kmitů je
a) 2 Hz
b) 3 Hz
c) 4 Hz
d) 0.318 Hz
e) 3.14 Hz

15) Působí-li na těleso konstantní síla, pohybuje se
a) s konstantní rychlostí
b) s konstantním zrychlením
c) s rovnoměrně rostoucí m zrychlením
d) s konstantní rychlostí i zrychlením
e) nepohybuje seS ohledem na rozsah a objem výstupních materiálů je k dispozici CD zasílané
poštou po dotazu na e-mail robenek@sleygzm.opava.cz