Erasmus +, školní vzdělávání, KA2, žákovská mobilita

Název projektu: El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho (Miguel de Cervantes y Saavedra) / The One Who Reads A Lot and Travels A Lot, Sees A Lot and Knows A Lot

Registrační číslo: 2016-1-CZ01-KA219-023866

Začátek projektu: 1. 9. 2016

Ukončení projektu: 30. 9. 2018

V červenci 2016 byl schválen projekt partnerství, který Slezské gymnázium vytvořilo společně se školami z Norska, Švédska a Španělska. Partnerská spolupráce započne 1. 9. 2016 a bude ukončena 30. 9. 2018. Jedná se o soubor aktivit, jejichž společným jmenovatelem je péče o zdravý životní styl ve zdravém prostředí. Jednotlivé partnerské školy si rozdělily témata, která mají v jejich lokalitách obzvláštní význam. Norský partner se zaměřuje na vodu, její využití i ochranu. Švédský partner akcentuje problém chování člověka v přírodě, včetně ochrany fauny a flóry. Španělský partner zvolil problém znečištění hlukem a obecně postoj člověka ke zvukům v jeho okolí. Slezské gymnázium postaví své aktivity na již existujícím projektu Emise, který se zabývá znečištěním vzduchu a jeho minimalizací na úrovni domácností. Kromě hlavních témat se do společné práce promítnou i další aktuální problémy, například přetváření krajiny člověkem, recyklace odpadu, získávání čisté energie, zdravé stravovací návyky, šetření zdroji a další.
Jaké jsou cíle projektu:
Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby poskytly zapojeným žákům řadu příležitostí – hlavním cílem je dosáhnout změny postoje ke světu okolo nás a zvýšit zájem o dopad civilizačního úsilí na životní prostředí. Partnerství se zahraničními školami předpokládá rozvinutou komunikaci ve dvou cizích jazycích – angličtině a španělštině. Žáci se naučí využívat různé informační zdroje, zpracovávat informace, prezentovat výsledky a hodnotit svou i cizí práci. Na úrovni škol vznikne databáze materiálů integrujících odbornou a jazykovou složku (CLIL). Učitelé zapojení do projektu získají nové impulzy k výuce zejména v oblasti využití technologií a maximalizaci zapojení žáků do procesu učení. Na úrovni komunit dojde k lepšímu propojení škol a jejich okolí, neboť řada aktivit je určena široké veřejnosti.

Kdo jsou partneři projektu:
Slezské gymnázium, Opava, p. o., Česká republika
Polarsirkelen videregående skole, Mo i Rana, Norsko
Gymnasium Västerhöjd Skövde, Švédsko
IES Campanar, Valencie, Španělsko

Co budeme v projektu dělat:
Projekt je naplánován na dobu dvou let, během nichž proběhnou čtyři partnerské návštěvy. Tato společná setkání slouží ke komplexnímu probádání hlavních témat.
Při zahajovací mobilitě, která se bude konat v Opavě, se skupina zaměří na znečištění vzduchu. Doplňkovými aktivitami budou meteorologická měření, úklid lesa, sázení stromů ve spolupráci se zaměstnanci Lesů ČR či umělecky zaměřené přehlídky žánrových fotografií a studentských filmových skečů. Hosté z partnerských škol se zúčastní exkurzí do Hradce nad Moravicí, areálu opevnění v Darkovičkách či do oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě.
Švédská návštěva umožní porovnat úroveň ochrany přírodního bohatství v partnerských zemích. Účastníci budou zasvěceni též do praxe orientačního běhu a správného a bezpečného kempování v přírodě. Velmi zajímavou složkou této mobility bude tvorba společného herbáře, který zmapuje květenu v partnerských zemích. Účastníci budou trávit významnou část pobytu přímo v terénu, v plánu je pozorování ptactva v rezervaci Billingen a u jezera Hornborga.
Norská mobilita nás zavede až na polární kruh. Budeme se bavit o vodě ve všech jejích podobách – mořské, sladké i té uvězněné v ledovcích. Připravena je dílna o filtraci vody, návštěva vodní elektrárny a exkurze na samotný ledovec, kde se žáci poučí o typických geologických, botanických i zoologických rysech této specifické krajiny. Při exkurzi na ostrov Lovund se žáci dozvědí základní poznatky o rybolovu a udržitelnosti ekologické rovnováhy v mořském prostředí.
Při výjezdu do Španělska se zaměříme na méně probádanou oblast znečištění, a to znečištění hlukem. Při návštěvě Instalaciones Técnicas del Servicio de Contaminación Acústica se dozvíme, jak se úroveň hluku měří a jak se výsledky měření interpretují. Budeme mít možnost pozorovat vliv hluku na lidské tělo při tradičním svátku mascletá. V rezervaci Albufera budeme zkoumat vliv hluku na ptactvo a kytovce. Nakonec prozkoumáme vliv zvuků a hluku na proces lidského učení.
Kromě pestrého programu při mobilitách budou účastníci projektu pracovat i na dalších aktivitách, které synchronizovaně proběhnou ve všech partnerských školách. Pro veřejnost bude zorganizována sbírka neobvyklého odpadu, žárovek, baterií aj. Postupně budou uskutečněny dva projektové dny věnované aktuálním tématům – zdravé stravování, problémové suroviny (palmový olej), preference lokálních potravin, výrobky šetrné k životnímu prostředí a jejich značení či propagace energeticky nenáročné dopravy. Projekt propojí různé úrovně škol. Řada aktivit je určena k posílení spolupráce mezi základními školami a gymnáziem, vznikne také Stezka bosou nohou pro děti s poruchami smyslového vnímání. Zapojení žáci budou komunikovat i mezi mobilitami prostřednictvím blogu i formou soutěží v kreativním psaní, fotografii či překladu z angličtiny do národních jazyků.
Je toho ještě mnohem více, co na účastníky projektu čeká. Přejme proto nově vzniklému partnerství co nejzapálenější aktéry a co nejméně problémů na cestě.

Jaké budou výstupy projektu:

• sada prezentací v angličtině a španělštině – témata budou vybrána z okruhů popsaných výše
• výukové materiály k tématu Ochrana životního prostředí v angličtině a španělštině – vhodné pro metodu CLIL
• výukové materiály založené na principu flipped classroom
• srovnávací herbář s popisky v latině, angličtině, španělštině, češtině, norštině a švédštině
• sada plakátů s ekologickými náměty
• sada návrhů ekologických značek a nálepek
• Stezka bosou nohou při všech partnerských školách
• studentská videa
• studentská i učitelská portfolia
• slovníček 100 základních frází v angličtině, španělštině, češtině, norštině a švédštině


Kategorie: Projekty

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close